Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma
„Nevelni és tanítani”
8200 Veszprém, Iskola u. 4. OM kód: 203066
Tel.: 88-560-630
E-mail: isk@ipariszakkozep.hu

Alapítvány a veszprémi Ipari Szakközépiskola tehetséges tanulóinak javára

Az alapítvány gazdálkodása
2010 gazdálkodás, 2010 adóigazolás, 2011 adóigazolás, 2012 adóigazolás, 2013 adóigazolás, 2015 adóigazolás, 2016 adóigazolás, 2017 adóigazolás 2018 adóigazolás

Adószám: 19264378 1 19
Az alapítvány számlaszáma: 11748007-20058847
Mindenkinek köszönjük a támogatást!

Alapítványi kuratóriumi tagok:

 • László Lajos, iskolánk nyugdíjas tanára, a kuratórium elnöke
 • Szentendrei Zoltánné, iskolánk egykori tanulója, szülői választmányi tag, a kuratórium tagja
 • Fehér Csaba, a Veszprémi Középiskolai Kollégium igazgatója, a kuratórium tagja

Az alapító okirat

ALAPÍTVÁNY A VESZPRÉMI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA TEHETSÉGES TANULÓINAK JAVÁRA ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító tagok, nevezetesen

 • az Ipari Szakközépiskola Veszprém
  névváltozás után: Ipari Szakközépiskola és Gimnázium (8200 Veszprém, Iskola u. 4.)
 • a Nitrogénművek Rt. Pétfürdő korábbi alapító időközben átalakulással megszűnt)
 • a Nitrokémia Ipartelepek Fűzfőgyártelep korábbi alapító időközben átalakulással megszűnt)
 • a Székesfehérvári Nehézfémöntöde alapító időközben jogutód nélkül megszűnt)
 • a Magyaróvári Timföld- és Műkorundgyár alapító időközben jogutód nélkül megszűnt)
 • a jelen okirattal a 2.) pontban írt tartós közérdekű célra alapítványt hozunk létre az alábbiak szerint.

1.) Az alapítvány elnevezése

Alapítvány a Veszprémi Ipari Szakközépiskola tehetséges tanulóinak javára

2.) Az alapítvány célja

 • A tehetséges tanulók még eredményesebb munkára való serkentése.
 • A tanulmányi versenyeken való szereplés ösztönzése.
 • Egyéb tevékenységekben /sport, zene, nyelvtanulás, stb./ való részvétel motiválása,
  elősegítése, támogatása
 • A rászoruló és arra érdemes tanulók segélyezése.
 • Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány közhasznú szervezet, amely közhasznú jogállását a nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

Az alapítvány a Ksztv. 26. § c) pontjának 4. alpontjában meghatározott, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, nevelés és oktatás, képességfejlesztés közhasznú tevékenységeket végzi.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

Az alapítvány a rendelkezésére álló, illetve felhasználható vagyonából pályázat, vagy eseti kérelem alapján az alapítványi célokkal összhangban az érdekelt részére visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt (alapítvány közhasznú szolgáltatása). A pályázatot a kuratórium a honlapján közzéteszi.

3.) Az alapítvány vagyona

Az alapítvány induló vagyona 150.000.- Ft, azaz egyszázötvenezer forint.

Az alapító tagok közül az Ipari Szakközépiskola 100.000.- Ft-ot, a Nitrogénművek Rt. Pétfürdő pedig 50.000.- Ft-ot bocsátott az alapítvány rendelkezésére.

A többi alapító tag hivatalosan közölte, hogy az alapítvány bejegyzése és a számla megnyitása után a következő összegeket bocsátja az alapítvány rendelkezésére:

Nitrokémia Ipartelepek Fűzfőgyártelep 50.000.- Ft.
Székesfehérvári Nehézfémöntöde 35.000.- Ft.
Magyaróvári Timföld- és Műkorundgyár 30.000.- Ft.

Az alapítvány vagyonát gyarapítani lehet – többek között – jogi és magánszemélyek befizetéseiből, külföldi szervezetek és magánszervezetek támogatásából, esetleg vállalkozási tevékenység bevételeiből és egyéb forrásokból.

4.) Az alapítvány vagyonának kezelése, az alapítvány gazdálkodása

Az alapítvány önállóan gazdálkodik.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, amennyiben a tevékenység az alapítvány célját nem veszélyezteti.

Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium. A kuratórium az alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és képviseleti szerve. A kuratórium kezeli az alapítvány vagyonát az alapítvány céljának és érdekének megfelelően, valamint képviseli az alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben. Az alapítvány képviselője a kuratórium. A kuratórium nevében az elnök jár el.

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A kuratórium ülését az elnök hívja össze. Az ülés napirendjét tartalmazó meghívót az ülés előtt legalább öt nappal ki kell küldeni a kuratórium tagjai részére.

A kuratórium ülése határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Az ülést az elnök, távollétében a kuratórium által kijelölt tag vezeti.

A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt el nem fogadottnak kell tekinteni. A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A kuratórium három főből áll. A kuratórium tagjait az alapítók jelölik ki.
A kuratórium elnöke: Pulai Istvánné
A kuratórium tagjai: Fehér Csaba Ivánné (anyja neve: Czefernek Terézia) 8200 Veszprém,Muskátli u. 12/F.
Szentendrei Zoltánné (anyja neve: Sokorai Sarolta) 8200 Veszprém, Hársfa u. 37.

Nem lehet a kuratórium tagja az alapító képviselője, a kuratóriumi tag hozzátartozója, az alapítóval vagy az alapítvánnyal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki a hatályos jogszabályok szerint egyéb okból összeférhetetlennek minősül. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

Az alapítvány éves beszámolóját a meghívóval együtt írásban meg kell küldeni a kuratórium tagjainak.

Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, amely tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a cél szerinti juttatások kimutatását, a különböző szervezetektől kapott támogatásokat, az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, valamint a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. Az alapítvány köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben – legkésőbb június 30-áig – saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a kuratórium által kijelölt jelenlévő kuratóriumi tag ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a résztvevőket, a napirendet, az ülésen elhangzottakat tartalmuk szerint, valamint az aláírásokat.

A kuratórium döntéseiről külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a kuratórium határozatának szövegét, meghozatalának időpontját, a döntés hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét).

A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban kell közölni, illetve a szolgáltatást igénybe vevők szélesebb körét érintő, általános jellegű döntéseket az alapítvány saját honlapján nyilvánosságra kell hozni.
Az alapítvány működésével összefüggésben keletkezett iratokba az alapító, a kuratórium tagjai és más külső személyek, vagy szervezetek betekinthetnek.

Az iratokba történő betekintést külső személyek és szervezetek a kuratórium elnökénél kezdeményezhetik, aki meghatározza annak időpontját. Az iratokba történő betekintést úgy kell megszervezni, hogy az alapítvány működését ne akadályozza. A kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, lakcíme, a kért irat, a betekintés indoka és ideje.

A kuratórium ülései nyilvánosak. Az alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, valamint beszámolói közlésének nyilvánosságáról a kuratórium elnöke köteles szükség szerint, az Alapítvány honlapján vagy más megfelelő módon gondoskodni.

5.) Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége

Az alapítvány nyitott, ahhoz magánszemélyek, jogi személyek és ezek társulásai csatlakozhatnak.

Az alapítvány kezelője a vagyoni hozzájárulásról – az adókedvezmény igénybevételére alkalmas – igazolást állít ki.

6.) A vagyon felhasználásának módja:

Az induló vagyon (150 eFt.) kamata, a gazdálkodás esetleges eredményei és az újabb hozzájárulások használhatók fel az alábbiakra:
- külföldi tanulmányutak, üdülések, és jutalmak biztosítása a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, a tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő és a középfokú nyelvvizsgát megszerzett tanulók számára, valamint sporttevékenység támogatására,
- tanulói segélyezésre,
- az alapítvány 2.) pontban meghatározott céljaival összhangban álló egyéb tevékenységek támogatására.

7.) Az alapítvány székhelye

8200 Veszprém, Iskola u. 4.

8.) Az alapítók az alapítványt határozatlan időre hozták létre.

9.) Az alapító okirat annak bírósági nyilvántartásba vételével válik érvényessé, és az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével nyeri el jogi személyiségét.

10.) Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyona az alapító tagok döntése alapján kerül felhasználásra.

Veszprém, 2009. május 20.
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium
Alapító képviseletében:
Irányi László
Igazgató